Meld je aan en een wilde nacht staat op jou te wachten

Wie zoek je?

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Gebruikers van de Website en de Chatdienst

 

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden, eventuele nadere overeenkomsten en eventuele bijlagen worden de navolgende begrippen met een (begin)hoofdletter gebruikt:
  1. Aanbieder: Chat Solutions BV, gevestigd en kantoorhoudende te Dorsvloerweg 137 2661MM, in Bergschenhoek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67553753, welke de Chatdienst aanbiedt op de Website.
  2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die de relatie tussen Aanbieder en de Gebruiker vastleggen;.
  3. Berichten: de communicatie tussen Gebruikers onderling, ongeacht de vorm waarin deze communicatie plaatsvindt zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, e-mails, SMS, chatberichten. 
  4. Chatdienst: de door Aanbieder aangeboden dienst waarmee Gebruikers Berichten kunnen uitwisselen met andere Gebruikers.
  5. Creditbundel: het tegoed in Credit(s) dat de Gebruiker tegen betaling via de Website kan aanschaffen en waarmee de Gebruiker Berichten kan versturen via de Chatdienst.
  6. Credit(s): de betaaleenheid in de Chatdienst.
  7. Gebruiker: de natuurlijke personen die zich bij Aanbieder heeft aangemeld om, tegen betaling, gebruik te kunnen maken van de Chatdienst.
  8. Inloggegevens: de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die de Gebruiker nodig heeft om in te kunnen loggen op de Website en om gebruik te kunnen maken van de Chatdienst.
  9. Profiel: de persoonlijke kenmerken en eigenschappen die een Gebruiker heeft verstrekt met als doel deze openbaar te maken aan andere Gebruikers. 
  10. Schriftelijk: per brief danwel per e-mail.
  11. Website: de website van Aanbieder welke op het internet te vinden is op flirtingworld.nl waarmee Gebruikers een Profiel kunnen aanmaken en gebruik kunnen maken van de Chatdienst.

 

 1. Algemeen
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de Chatdienst door een Gebruiker, alsmede op aanvullende (rechts)handelingen tussen een Gebruiker en Aanbieder, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. 
  2. Toepassing van eigen (algemene) voorwaarden van de Gebruiker of van andere voorwaarden wijst Aanbieder uitdrukkelijk van de hand. Wijzigingen ten opzichte van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door Aanbieder. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Aanbieder zijn slechts bindend nadat deze Schriftelijk zijn bevestigd door Aanbieder.
  3. Indien en voor zover komt vast te staan dat op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
  4. Op het gebruik van de Website en de Chatdienst is tevens het privacy statement op de Website van toepassing. 
  5. Waar in deze Algemene Voorwaarden een mannelijke persoonlijkheidsvorm wordt gebruikt, moet eveneens een vrouwelijke persoonlijkheidsvorm gelezen worden.
  6. Aanbieder behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien deze Algemene Voorwaarden door Aanbieder worden gewijzigd zal Aanbieder Gebruiker daarover informeren. Indien Gebruiker de wijzigingen niet accepteert, zal Gebruiker daarvan binnen 7 (zeven) dagen aan Aanbieder melding doen. Indien Gebruiker de wijzigingen niet accepteert, kan de Gebruiker geen gebruik meer maken van de Website en de Chatdienst. Eventuele niet-gebruikte Credits uit de Creditbundel zullen in deze situatie worden terugbetaald aan de Gebruiker op dezelfde betalingswijze als waarmee deze zijn aangeschaft.
  7. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  8. Alle geschillen welke tussen Aanbieder enerzijds en Gebruiker anderzijds ontstaan, voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden en/of de uitleg of uitvoering daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats]. 

 

 1. Communicatie
  1. Iedere communicatie tussen Aanbieder en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
  2. De door Aanbieder ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.
  3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 

 1. Registratie
  1. Gebruiker kan gebruik gaan maken van de Website en Chatdienst door zich te registreren op de Website van Aanbieder. Voor het kunnen versturen van Berichten zijn Credits in een Creditbundel vereist, zie artikel 6 voor meer informatie.
  2. Na registratie door Gebruiker en acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, ontvangt Gebruiker Inloggegevens voor de Website en de Chatdienst.
  3. Na registratie en het ontvangen van Inloggegevens kan Gebruiker een Profiel aanmaken door het daartoe bedoelde proces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van dat proces dient de Gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.
  4. Gebruiker garandeert dat hij op het moment van registratie 18 jaar of ouder is.
  5. Gebruiker garandeert aan Aanbieder dat hij zijn gegevens, inclusief e-mailadres en gegevens op het Profiel, accuraat en up-to-date zal houden op het daartoe ingerichte gedeelte van de Website.
  6. Gebruiker garandeert aan Aanbieder dat hij zijn Inloggegevens geheim zal houden en niet ter beschikking zal stellen aan derden. Aanbieder is niet aansprakelijk voor misbruik van de Inloggegevens of het Profiel door derden. Aanbieder mag er vanuit gaan dat indien een Gebruiker inlogt op de Website, dit ook daadwerkelijk de Gebruiker is. 
  7. Indien een Gebruiker vermoedt dat misbruik van zijn Inloggegevens of Profiel wordt gemaakt, zal Gebruiker Aanbieder daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. Indien Aanbieder vermoedt dat misbruik wordt gemaakt van Inloggegevens of Profiel, dan behoudt Aanbieder zich het recht voor om de Inloggegevens of het Profiel te blokkeren zonder dat Aanbieder daarbij schadeplichtig is jegens de Gebruiker. 
  8. De Inloggegevens zijn in geen geval overdraagbaar naar een andere Gebruiker of naar een andere entiteit. Het is Gebruiker ook niet toegestaan om een Profiel voor een ander aan te maken. 

 

 1. Gebruik en inhoud van de Website en de Chatdienst
  1. De Website en de Chatdienst hebben entertainment als doel. De Website en de Chatdienst hebben expliciet niet het doel om te dienen als escortservice.
  2. Gebruiker zal de Website en Chatdienst niet gebruiken voor de verwerking van materiaal dat kan worden gekwalificeerd als discriminerend, gewelddadig, kinderporno, (dieren)mishandeling, verkrachting of anderszins verband houdend met strafbaar of onrechtmatig handelen. Tevens is het niet toegestaan om op de Website of in de Chatdienst inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die racisme of geweld kunnen uitlokken.
  3. Het is Gebruiker niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor het gebruik van de Website en Chatdienst voor privédoeleinden door de Gebruiker zelf.
  4. Het is Gebruiker niet toegestaan opmerkingen te maken of Berichten of inhoud (tekst dan wel beeldmateriaal) te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. 
  5. Het is Gebruikers slechts toegestaan om foto’s of afbeeldingen van zichzelf op de Website, het Profiel of binnen de Chatdienst te plaatsen. Het is Gebruikers niet toegestaan om foto’s of afbeeldingen van anderen te plaatsen of gebruiken.
  6. Het is Gebruiker niet toegestaan om direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, (achter)namen, URL's, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens in het Profiel, in Berichten of op de Website te plaatsen danwel op te nemen.
  1. Het is niet toegestaan de (persoonlijke) gegevens van derden, waaronder mede wordt verstaan andere Gebruikers, waarover de Gebruiker via de Website of Chatdienst beschikking heeft gekregen, te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze (persoonlijke) gegevens aan de Gebruiker zijn verstrekt.
  2. Indien naar het oordeel van Aanbieder hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Aanbieder of derden bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, door het overmatig verzenden van Berichten of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Aanbieder gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  3. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor Profielen die in strijd zijn met de wet. De Gebruiker realiseert zich dat Profielen van andere Gebruikers mogelijk fake-Profielen betreffen. Aanbieder heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een Gebruiker zal Aanbieder alle, binnen haar mogelijkheden liggende, inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk de betreffende uitingen van haar Website te verwijderen en andere maatregelen te treffen.
  1. Aanbieder is gerechtigd om aanvullende gedragsregels voor het gebruik van de Website en/of de Chatdienst op te stellen, welke aanvullende gedragsregels Schriftelijk of via de Website aan de Gebruiker zullen worden verstrekt.

 

 1. Prijzen en betaling
  1. Alle prijzen en tarieven welke op de Website en/of in de Chatdienst worden vermeld, zijn in euro en inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
  2. Om Berichten te kunnen versturen moet de Gebruiker daaraan voorafgaand een Creditbundel aanschaffen via de Website. Op de Website is aangegeven via welke betaalmethode(n) de Creditbundel kan worden aangeschaft, hoeveel de Creditbundel kost in euro, en hoeveel Credits een Creditbundel omvat. Per Bericht dat de Gebruiker middels de Chatdienst met een andere Gebruiker uitwisselt, wordt een bedrag in Credits in mindering gebracht op de Creditbundel. Zonder Credits in de Creditbundel is het niet mogelijk om Berichten te versturen. Eventuele extra kosten die de aanbieder van het mobiele netwerk waarmee de Gebruiker een overeenkomst heeft bij Gebruiker in rekening brengt, zijn voor risico van Gebruiker.

 

 1. Bedenktermijn
  1. Aanbieder biedt digitale diensten aan, waarop 14 dagen recht op ontbinding van de koop wordt gegeven. Indien Gebruiker de aangeschafte diensten binnen deze 14 dagen gebruikt, vervalt (voor het gebruikte deel) het herroepingsrecht. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de Chatdiensten zijn aangekocht.
  1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker Aanbieder via een ondubbelzinnige verklaring Schriftelijk op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.
  2. Indien de Gebruiker de overeenkomst herroept, ontvangt de Gebruiker alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan en waarvoor (nog) geen diensten zijn geleverd onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Aanbieder op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Gebruiker de overeenkomst te herroepen, van Aanbieder terug. Aanbieder betaalt de Gebruiker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de gebruiker de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Indien en voor zover binnen de wettelijke bedenktermijn de dienst gedeeltelijk is uitgevoerd, dan is Aanbieder slechts gehouden het gedeelte van de dienst dat (nog) niet is uitgevoerd naar evenredigheid te vergoeden.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Chatdienst berusten bij Aanbieder en/of diens licentiegevers. De Gebruiker erkent deze rechten en garandeert zich te zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de Website of de Chatdienst. 
  2. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het door de Gebruiker gemaakte Profiel berusten bij de Gebruiker. Gebruiker verleent hierbij aan Aanbieder een licentie (toestemming) om deze auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten te gebruiken voor het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden (zowel commercieel als niet-commercieel), in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op Profielen van de Gebruiker. Genoemde licentie kan niet worden ingetrokken en blijft ook van kracht na beëindiging van het gebruik van de Website en/of Chatdienst. 
  3. Gebruiker garandeert dat hij rechthebbende is op alle informatie en materiaal (daaronder mede verstaan foto’s en afbeeldingen) die Gebruiker op zijn profiel plaatst. Gebruiker vrijwaart Aanbieder en stelt Aanbieder volledig schadeloos, tegen aanspraken van derden die verband houden met door Gebruiker aangeleverd materiaal voor een Profiel.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens
  1. Aanbieder besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers van de Website en de Chatdienst. Voor aanvullende informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het privacy statement op de Website.
  2. Tijdens het bezoek aan de Website en/of het gebruik van de Chatdienst wordt er informatie van de Gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en de Chatdienst en het optimaliseren/verbeteren van de Website, de Chatdienst en of overige diensten van Aanbieder. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze Algemene Voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Aanbieder noodzakelijk acht.
  3. Aanbieder staat ervoor in dat alle wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens in acht zijn en zullen worden genomen. Aanbieder neemt passende organisatorische- en beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, persoonsgegevens te beperken. Aanbieder zal ter zake gevraagde informatie onverwijld Schriftelijk verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. Aanbieder is, behoudens opzet en grove schuld, in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van door haar geleverde diensten, waaronder het aanbieden van de Website, en eventuele tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen.
  2. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruikers of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies of verminking van gegevens en immateriële schade.
  3. Aanbieder is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van Profielen. De inhoud van Profielen geeft slechts de mening weer van de betreffende Gebruikers. Sommige Profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Fysieke contacten zijn niet in alle gevallen mogelijk. 
  4. Schade, als bedoeld in artikel 10.1, die naar het oordeel van Gebruiker te wijten is aan de opzet of grove schuld van Aanbieder, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, Schriftelijk aan Aanbieder te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Aanbieder, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Gebruiker aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

 

 1. Overmacht
  1. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Aanbieder onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen door Aanbieder jegens Gebruiker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Aanbieder kan worden gevergd. 
  2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.
  3. Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere partij het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

 

 1. Beëindiging
  1. Indien Gebruiker in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt, is Aanbieder gerechtigd om per direct het gebruik van en/of de toegang tot de Website en de Chatdienst door Gebruiker te blokkeren en de overeenkomst te beëindigen. Bij beëindiging van de overeenkomst danwel bij blokkeren van het gebruik van of de toegang tot de Website op grond van dit artikellid, ontvangt Gebruiker het eventuele restant van de Creditbundel niet retour en is Aanbieder daarnaast niet schadeplichtig jegens Gebruiker. 
  2. Aanbieder heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen, de Chatdienst of de Website te beëindigen. In die situatie zal Aanbieder de Gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij beëindiging op basis van dit artikellid zal het eventuele restant van de Creditbundel door Aanbieder aan Gebruiker worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat Gebruiker deze Creditbundel heeft betaald.